Hold F01
Startside Op Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op
Seminar litteratur
Seminarreferater

Materiale til Ledelses- og dokumentationsseminar i Efterårssemestret 2003. Foruden materialet på denne side understøttes undervisningen også af vores konferencesystem, fronter, hvor deltagerne i seminaret kan hente og udveksle materialer, chatte og holde sig ajour med ændringer i undervisningen via den indbyggede kalender.

Seminarets målsætning:
 

Organisation og ledelse

at du bliver i stand til at forklare ledelse i det daglige arbejde
at du bliver bevidst om forskellen på administration og ledelse
at du opnår kendskab til hvilke ledelseselementer, der henholdsvis fremmer og hæmmer den faglige udvikling
at du bliver bevidst om de situationer hvor ledelse udøves enten af dig selv eller af andre
at du opnår bevidsthed om faktorer, der hæmmer udbrændthed
at du - via refleksion bliver i stand til at deltage i udviklingen af organisation og ledelse
at du - via studiet af forskningsresultater - bliver i stand til at deltage i tilpasning og udvikling af organisation og ledelse.
 

Dokumentation

at du bliver bevidst om dokumentation som et nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt tankegrundlag i sygeplejerskevirksomhed
at du blive bevidst om at dokumentation er et samlebegreb for en sæt af værktøjer i ledelse og klinik, med sine fordele og ulemper.
At du kan vise at du kan arbejde dokumenteret i seminarets to krævede produkter.
At du bliver i stand til at planlægge en opspore viden og kilder på en dokumenterbar facon.
At du bliver i stand til at arbejde og dokumentere at du arbejder refleksivt og analytisk.
At du bliver i stand til at evaluere elektroniske kilder på et dokumenterbart grundlag
At du bliver i stand til at anvende IT på tre måder. Som et søgeværktøj, et kommunikationsværktøj og som et præsentationsværktøj.

 

Seminarets forløb

Seminaret er et samarbejdsforløb bestående af de to seminarer "Organisation og ledelse" og "Dokumentation". Seminaret er fastsat til 48 lektioner og for at der kan være luft til egenaktivitet er seminaret fordelt på 4-6 lektioner ad gangen over en flerugers periode. (uge 49-03)

Seminartematik

Temaet "At organisere og lede på et dokumenteret grundlag" er valgt som en relevant tematik til seminarbearbejdelse, idet det er en aktuel tematik der, med sine to hovedkomponenter, i forskellige afskygninger omfatter hele sygeplejens virksomhedsområde og som der i stigende grad fokuseres på i dansk sygepleje.

Den organisatoriske og ledelsesmæssige komponent:

Finder eksempelvis sin aktualitet i den pågående diskussion om ledelse af det danske sundhedsvæsen og hvordan sygepleje skal begå sig her. Fx. var det et væsentligt tema på den nyligt overståede kongres for fagforeningen Dansk Sygeplejeråd, hvor følgende materialer var til debat:

Dansk Sygeplejeråd: Strategi for ledelse af sygepleje i det danske sudhedsvæsen. 2002 Dansk Sygeplejeråd.*

Dansk Sygeplejeråd: Handlingsplan 2002-2003 for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen. 2002 Dansk Sygeplejeråd.*

Dansk Sygeplejeråd: Sygeplejefaglig ansvar og sygeplejefaglig ledelse. 2002 Dansk Sygeplejeråd.*

Dansk Sygeplejeråd: Sygeplejefaglig ansvar og sygeplejefaglig ledelse. Arbejdsrapport. 2002 Dansk Sygeplejeråd.*

Materialerne kan downloades i pdf-format fra http://www.sygeplejersken.dk/msite/kongres_front/frontpage.asp?id=117

I dette seminar vil denne dimension tage udgangspunk i en række narativer (historier) skrevet af ledende sygeplejersker om ledelse af sygepleje som findes i bogen Bagh J. & A. Vesterdal (red.): "Med 50 sygeplejersker på arbejde. -dagbøger fra indholdsrige hverdage." 2002 Dansk Sygeplejeråd.

Disse er:

Svensson, K.W.M.: Kilovis af papir. -daglig ledelse af en kirurgisk afdeling i Skejby. (p. 40-42)

Gindeberg, I.: Mange bolde i luften. -daglig ledelse af en psykiatrisk afdeling i Ribe (p.64-66)

Mortensen, P.R.: Tilbage til arresten. -dagvagten på en retspsykiatrisk rehabiliteringsafdeling i Viborg. (p.70-72)

Sonn, B.: I den hellige psykiatrilovs navn. -en dag i distriktspsykiatrien på Lolland. (p. 86-88)

Det er disse narrativer der danner baggrund for de ledelsesmæssige drøftelser den første dag (02.12.03)

Inden drøftelsen af problemstillingerne i disse historier vil Pia komme med et oplæg, der dels sætter ledelse i perspektiv i forhold til sygeplejen og dels problematiserer over delemnerne "administration og ledelse"

Den dokumentationsmæssige komponent:

At Dokumentationsaspektet er et aktuelt aspekt i den sygeplejefaglige udvikling kan man fx. få et indtryk af ved at se på antallet af hits på Sygeplejersken http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/ på søgetermen "Dokumentation"

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 (pr 1/11)

70 hits

95 hits

80 hits

93 hits

93 hits

101 hits

85 hits

Debatten om dokumentation i sygepleje er ofte ret fikserede i en af tre positioner om, hvad udbyttet af det at dokumentere er/kan være. Disse er 1. en positiv indstilling til det at dokumentere, 2. en negativ indstilling og 3.en man kunne kalde en kritisk indstilling. I nedenstående litteratur er alle tre positioner repræsenteret.

Selv om nogle af de valgte artikler fra "Sygeplejersken" ikke er af nyere dato er de stadig ret aktuelle, da de i sig rummer en række principielle problemstillinger om dokumentation i sygeplejen

Bjørnson, K.: Kvalitet: Det er resultater der tæller. Sygeplejersken nr. 34/98
http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=1810

Holm, G.: Kvalitetsmålinger skader patienterne. Sygeplejersken nr. 4/2001
http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=5545

Krøll, V. & B. Carstensen: Den gode sygeplejefaglige leder Sygeplejersken nr. 13/2003
http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=9777&menu=195009&strSearchword=dokumentation

Mark, E.: En fortælling om drengen Jonas - Et studie i sygeplejerskens muligheder for at dokumentere sygepleje ud fra en fænomenologisk-hermeneutisk vinkel. I: Tidsskrift for sygeplejeforskning 3/2003, s. 23

Palsbo, S.: Ord er ikke nok. Sygeplejersken nr. 34/98
http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=1816

Petersen, L.og M. Schmidt: Fælles sprog forringer plejen. Sygeplejersken nr. 50/2000
http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=5368

Skriver, J.B.: Hverdagsviden Sygeplejersken nr. 34/98
http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=1823

Det er udsagn fra disse artikler, der danner baggrund for de dokumentationsmæssige drøftelser den første dag. Særligt Krøll & Carstensen trækker den røde tråd til ledelsesdimensionen. (02.12.03)

Inden drøftelsen af problemstillingerne i disse kilder vil Raymond komme med et oplæg, der dels sætter dokumentation i perspektiv i forhold til sygeplejen og dels problematiserer over spørgsmålet "Kan sygepleje dokumenteres, og i givet fald hvordan styrer man den proces som leder ?".

Forarbejdsfasen:

Seminarets forarbejdsfase vil bestå i at fremanalysere problemstillinger på baggrund af ovenstående to sæt artikler i plenum, hvorfor mindst to af hver af de to sæt artikler bedes læst forud for timerne.

De fremanalyserede problemstillinger vil være grundlag for problemvalg i en række grupper.

Gruppeantallet kan ikke overstige 14 og antallet af medlemmer bør maksimalt være 6 medlemmer.

Grupperne starter med at afsøge relevante kilder, der kan have betydning for en mulig besvarelse af det valgte problem. I forhold til kildesøgning vil biblioteket, Internet, samt en række kilder, sat i klassen som masters, der har relation til "Administration og ledelse" og "Dokumentation" være til rådighed.

Til denne fase er afsat:

2/12 kl 8.15-13.45 (5 lekt)
Seminarintroduktion - Oplæg fra Pia og Raymond

Drøftelse af problemstillinger i teksterne som grundlag for
Fremanalysering af problemstillinger.
Problemfordeling, gruppevalg og samarbejdsaftaler

4/12 kl. 8.15-13.45 (5 lekt)
Brug af Fronter som kommunikationsforum - Hands on undervisning på 1/2 eller 1/4 hold.
Introduktion til Internet som kilderessource
Søgning af kilder
Herefter påbegynder grupperne arbejdet.

Seminardiskussionsfasen:

I denne fase arbejder de enkelte grupper med deres problemer under anvendelse af fronters diskussionsrum, dialog med underviserne og drøftelser på klassen.

Grupperne tilbydes "face to face" vejledning efter aftale, ligesom der tilbydes vejledning via fronters diskussionsrum. Vejledningerne er hovedsaglig defineret af de enkelte grupper, deres proces og behov i forløbet.

Fremmødet i plenum på klassen har til formål at skabe et fælles overblik over seminarets forløb, hvor grupperne fremlægger deres problemstillinger og erkendelser for klassen. Klassen reflekterer med gruppen over det fremlagte og grupperne tager reflektionerne med i sine fortsatte overvejelser. Denne dag skal ses som en væsentlig inspiration og læring (processen) i forhold til egne og andres erfaringer og omhandler problemområder fra såvel dokumenation som organisation og ledelse.

Der vil i denne fase være muligt at få kontakt til en eller begge undervisere på klassen indenfor de skemalagte tidspunkter.

Til denne fase er afsat:

5/12 kl 8.15-13.45 (5 lekt.) Mulighed for vejledning Raymond / Pia

11/12 kl 8.15-13.45 (5 lekt.) Mulighed for vejledning Raymond / Pia

12/12 kl 8.15-13.45 (5 lekt.) Der mødes på plenum i halve hold enten kl. 8.15 eller kl. 11.30

Derefter undervises i brug af præsentationsværktøjer og hvis der er nogen der har mod på det undervisning i grundlæggende hjemmesidebygning i 1/4 hold

18/12 kl 8.15-13.45 (5 lekt.) Mulighed for vejledning Raymond / Pia

19/12 kl 8.15-13.45 (5 lekt.) Mulighed for vejledning Raymond / Pia

Konklusionsfasen:

I denne fase fremlægger grupperne deres problemløsningsforslag og dette skal dokumenteres med en skriftlig sammenfatning på max. 10 A4 sider, suppleret med en elektronisk præsentation, indeholdende kort præsentation af problemstilling, en kort og præcis sammenfatning af det udførte arbejde og den valgte litteratursøgningsproces.

Såvel præsentation som sammenfatning skal lægges op i en afleveringsmappe i fronter.
Den sidste lektion afsættes til proces og produktevaluering.

Til denne fase er afsat:

19/1 kl 8.15-13.45 (5 lekt.) Gruppernes præsentation

20/1 kl 8.15-14.45 (6 lekt.) Gruppernes præsentation

Der vil den 14/1 udkomme et særskildt program for de to fremlægningsdage.

Udgangspunktet er at der er ca. 15 min til fremlægning pr. gruppe, samt ca. 5 min pr. gruppe til diskussion.

Hvis det er muligt vil gruppernes fremlægning blive sat sammen i temaer, hvor der vil blive mulighed for en samlet drøftelse efter temaets fremlægning.

Studieaktivitetskrav:

Obligatorisk kursus hvor hver gruppe fremstiller to produkter.

En skriftlig sammenfatning af, hvordan gruppen har søgt at arbejde med sin problematik, herunder kort beskrivelse af problemfelt, søgeproces, arbejdsmetode, resultat og valgt litteratur. Omfang max. 10 A4 sider.

En elektronisk præsentation, indeholdende kort præsentation af problemstilling, en kort sammenfatning i oversigtsform af det udførte arbejde samt dets resultat. I kan alternativt vælge at udarbejde en lille hjemmeside med indholdet af den skriftlige sammenfatning. (se nedenfor)

Såvel sammenfatning som præsentation skal uploades til fronters afleveringsmappe senest den 14/1 kl. 14 under hver gruppes mappe.

Herfra kan alle efterfølgende downloade de andres produkter.

Referater, links mm. vil løbende blive lagt op på fronter i seminarets rum.

Du har fået tildelt en e-mailadresse i fronter, som du vil få oplyst på den første seminardag.

Vejledning foregår ved fysisk fremmøde fra gruppen på klassen 308/312 eller på vejlederes kontor på undervisningsdagene, via E-mail til fronter eller via fronters instant messenger (FIM'en). Selvfølgeligt kan der også stadig laves personlige fremmødeaftaler med den enkelte vejleder blandt andet via seminarrummet kalender i fronter.

Seminarrum, gruppemapper og debatforum finder du på adressen: http://www1.fronter.com/sva/

Der gives instruktion i brugen af konferencesystemet den 4/12 på kvarte hold i henholdsvis skriveværkstedet og lokale 308/312

Vel mødt

Pia Bygum Tokkesdal og Raymond Kolbæk

 

bulletTips og tricks

PS: Det er et krav på dette seminar at alle deltagere har egen personlig e-mailadresse. Denne leveres af skolen. Det er også et krav at alle grupper lægger sine materialer, henvisninger, vejledningsønsker, spørgsmål, kommentarer og præsentationer osv. på fronter. Man kan også oprette en egen hjemmeside til formålet. Hvis en gruppe har oprettet egen hjemmeside skal der oprettes link fra Fronter, der peger på gruppens hjemmeside.

Selv om antallet af frie services på nettet har været for nedadgående efter den 11 september og det følgende såkaldte dot.com kollaps sidste år, er der dog stadig mange gratis services til rådighed. Nedenstående links viser vej til nogle af dem.

Hvis du eller en i din gruppe har et internetabbonnement hos en af de store udbydere (TDC, Sol, Tiscali mm) så her du allerede mulighed for at aktivere en hjemmeside som en del af dit abonnement. For dig som har en mail-adresse hos TDC, Yahoo, MSNl, Sol og Jubii kan du udvide med en gratis hjemmeside.

http://tdconline.dk

http://hjemmesider.sol.dk/

http://home6.inet.tele.dk/anton/Host.htm

http://www.pi.dk/bgratis.htm

http://www.dk-finder.dk/gratiswww.htm

http://communities.msn.dk/

http://www.tripod.jubii.dk/

 

 

 

Opdateret 20-02-06 .

 

 

Startside ] Op ] Seminar litteratur ] Seminarreferater ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08