Fronter
Startside Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
At logge på fronter

Her kan du finde en beskrivelse af konference og e-leaningssystemet Fronter, som er Sygeplejeskolen i Viborg Amts nye basis for samarbejde i uddannelsen ved hjælp af internettet.

 

Dele af nedenstående tekst har været bragt i Sygeplejeskolens Nyhedsbrev nr. 3 2003

 

Indledning

Hvad kan vi så bruge Fronter til ?
Hvorfor Fronter Foreløbige erfaringer
Fronterorganisation Links
Vejledninger Brugervejledning
Opgavesæt til brugervejledning
Sådan afleverer du opgaver i fronter
  Sådan logger du på fronter NY  

 

 

Indledning

 

er navnet på Sygeplejeskolen i Viborg Amts nye e-lærings og  konferencesystem, der

skal støtte op om skolens interne funktioner.  

Navnet har det fået, fordi producenten finder at det er i front, at det kan være med til at bryde grænser og understøtte alle de aktiviteter der foregår på en uddannelsesinstitution.

Fronter er et norsk udviklet system, som Viborg Amt har besluttet at stille til rådighed for alle Amtets egne uddannelsesinstitutioner.

I Norge er Fronter valgt som det nationale system til opbygning af og udbredelse af fjernundervisning. I Danmark har Storstrøms Amt, Fyns Amt, Bornholms Amt og Sønderjyllands Amt også anskaffet Fronter til deres uddannelsesinstitutioner, lige fra specialskoler, over gymnasier til de mellemlange videregående uddannelser.

Udviklingen inden for uddannelse går mod at kvalificere undervisningen og gøre adgangen til den mere fleksibel ved at stille IT-værktøjer til rådighed, som fjernundervisningssystemer, chatroom, vejledning via mail, gøre undervisningsmaterialer tilgængelige uafhængig af institutionens åbningstider og det pædagogiske in-ord i den forbindelse er Blended Learning, altså læring som benytter sig af såvel de traditionelle som de elektroniske måder at formidle undervisning på. Et sådant system kaldes også et 

Fronter  hører til gruppen af it-systemer, der på engelsk kaldes learning content managements systems (LCMS). Et sådant system er et kraffuldt elektronisk mange-bruger miljø, hvor undervisere kan skabe, gemme, søge, genbruge, styre og levere digital læringsindhold fra et centralt sted. Sådanne systemer anvendes i stigende grad i organisationer der ønsker at skabe skrædersyede e-lærings kurser og uddannelser. Systemet gør det muligt, forholdsvis hurtigt, at publicere skræddersyet læringsindhold til specifikke formål.

Fronter er i familie med konference og videndeling- og styringssystemer som Skolekom, First Class, Blackboard, Lotus Learning Space , WebCT m. fl. 

Hvorfor Fronter ?
Forvaltningen havde i efteråret 2002 et møde med institutionsledelserne, hvor flere leverandører blev bedt om at præsentere deres produkter, så man kunne danne sig et indtryk af hvad de enkelte systemer kunne tilbyde, og her vandt Fronter på en kombination af funktionalitet, gennemtænkthed, tilgængelighed, stabilitet og pris. Det væsentligste argument var at Fronter giver det bedste virtuelle læringsrum, der fleksibelt kan indrettes til netop de behov, den enkelte institution og de enkelte undervisere ønsker at udnytte i samspillet med studerende/elever, andre undervisere og skolens administration. At systemet så også har flersprogsbrugerflade er en ting vi vil sætte stor pris på hos os, da vi har udenlandske studerende jævnligt.

En af fordelene ved Fronter er, at det er et rent Internetbaseret system, der ikke kræver at hver bruger skal installere noget på sin egen pc, og at man kan få adgang til Fronter fra enhver pc, som har internetadgang via Internet Explorer. Det gør også systemet fleksibelt når der skal samarbejdes på to fysisk adskildte afdelinger, samt at alle brugere kan nå deres ting fra enhver internetopkoblet pc. Det er til gengæld også Fronters akilleshæl, at hvis der er nedbrud på nettet, så er adgangen til Fronter også væk.

Fronterorganisation
Fronter opererer med en supportorganisation, der har vist sig at være hensigtsmæssig, da den giver størst fleksibilitet og driftsikkerhed i en organisation der anvender Fronter-systemet. Dette hænger sammen med at konference- og Learning Management Systemer ikke er hyldevarer, men værktøjsmoduler, der skal sammensættes så hensigtsmæssigt som muligt, så de på bedste vis understøtter organisationens fokus på undervisning og læring og administration af denne.

Organisationen er en top-down model og består af 3 lag. Øverst er en Top Level Administrator, dernæst en eller flere administratorer, og endelig en eller flere superbrugere som alle støtter brugerne i deres anvendelse af Fronter. 

Hvert lag har forskellige kompetencer til at bruge og administrere systemet. Det er intet i vejen for at der kan være sammenfald mellem de tre funktioner i samme person.

Top Level Administratoren har det overordnede ansvar for Fronterinstallationen og har fuld adgang til alle funktioner. Top Level Administratoren skal servicere administratorer og superbrugere, monitere driften og være tovholder på udviklingen af systemet. Top Level Administrator er også organisationens kontakt til Fronter.

Administratoren(e) skal forestå den pædagogiske opbygning af systemet i samarbejde med Toplevel administratoren. Vedkommende har det daglige ansvar for oprettelse af grupper, rettighedstildeling i organisationen, ændringer og muligheder i rummet, ændring af rettighedsterminologi mv.

Superbrugerens funktion er at understøtte brugernes daglige anvendelse af systemet, ligesom det er superbrugeren der sammen med Top Level Administrator og Administrator uddanner nye brugere og introducerer eksisterende brugere i nye funktioner. Superbrugeren er den person, der i det daglige kan kontaktes om almindelige brugerspørgsmål på Fronter, og vil være den der først konsulteres når der sker ændringer i systemet. Superbrugerne vil sammen med Top Level Administrator og Administrator være det hold der løbende udvikler brugen af Fronter, og som går forrest i implementeringen af dette.

Da man på andre undervisningsinstitutioner har gode erfaringer med at inddrage og uddanne studerende som superbrugere er det også noget vi vil har i tankerne. 

Hvad kan vi så bruge Fronter til ?
Fronter består i øjeblikket af 5 hovedmoduler: Mailfronter Classfronter, Projektfronter, Infofronter og Teamfronter. Hvert hovedmodul består så igen af en række undermoduler med forskellig funktionalitet. Mere end 60 forskellige værktøjer, der giver os en række muligheder for at styrke samarbejde og informationsudveksling mellem studerende, undervisere og studieadministrationen, internt mellem undervisere og administration og ledelse. Men også eksterne samarbejdspartnere, så som kliniske undervisere mm. kan inviteres ind i Fronter.

Mailfronter:
En elektronisk postkasse med mail-adresse, så kommunikationen mellem studerende, undervisere, administration og ledelse ikke baseres på en tilfældig og ofte ny hotmailadresse.

Classfronter:
Et e-learning system, hvor læring og samarbejde foregår i virtuelle rum. Systemet giver mulighed for at studerende til hver tid kan have adgang til studiematerialer, opgaver, supplerende fagligt stof, både tekst, lyd og video, tests og tilbagemeldinger. Selv SMS er systemet i stand til at inddrage. 
Hver bruger vil få sin egen startside med e-mail og adressebog, personlig kalender, hvor planlagte aktiviteter, ændringer mm. automatisk vil dukke op. Der er også adgang til egne dokumenter, studieadministrative oplysninger, så som tildelte ECTS-point og beståede prøver, fælles arbejdsområder, chatfunktion. Det er også muligt at invitere ressourcepersoner ind udefra i de enkelte virtuelle rum, så som praktikvejledere, uddannelseskoordinatorer, eksterne vejledere og andre.

Projektfronter:
Et projektstyringsværktøj, hvor arbejdsgrupper kan skabe overblik og styre et projekt, lige fra planlægning til den afsluttende dokumentation. Dette inkluderer også aktivitetsoversigter, milepæle, timeregistrering mm.

Infofronter:
I dette modul kan man publicere direkte fra skolens interne net (Intranettet) til Internettet, så det gøres let for undervisere at lægge materiale ud på hjemmesider.

Fronter er nu integreret som skolens administrative videndelingsystem, hvilket har den fordel at alle ansatte har adgang til alle sine materialer via en internetopkoblet pc, fra hjemmet, på studieturen eller hvor man ellers har brug for adgang til sine ting.

At indføre learning - CRM-systemer (Content Management Systems, eller indholdsstyringssystemer) er ikke bare lige noget man gør. Det kræver gennemgange af alle institutionens kommunikations og videnudvekslingsrutiner, samt mange overvejelser over hvorledes tingene skal forbindes. Det arbejde pågår løbende. Vi er nu inde i vores 4. udgave af den interne opbygning af arkiver, rum mm. 

Ved indførelse blev systemet testet på et hold, for at få erfaringer i at arbejde med det. Disse erfaringer løbende blevet bearbejdet og anvendt i udrulningen af systemet, der blev sat i drift med det hold, som startede uddannelsen i september 2003.

At få adgang til sådant et system har givet os hidtil usete muligheder for at knytte skolens to afdelinger endnu mere sammen og give studerende og undervisere grundlag for at gøre undervisningen mere fleksibel og forbedre kommunikationen mellem skole studerende og klinik.

Klinikken har taget systemet til sig og anvender det i dag til kommunikation med studerende i klinik.

Foreløbige erfaringer

Noget af det første som skal på plads er regler for navngivning af personer, rum, funktioner mm. Da skolen består af to afdelingen har vi fundet det hensigtsmæssigt at det kan ses ud af navngivningen. Der optages studerende 2 gange årligt og dette har også betydning for navngivningen. Derfor har vi udarbejdet profiler for navngivning af e-mailadresser og brugernavne for brugerne og profiler for rum og hold i systemet.

Der er for de studerendes vedkommende udarbejdet en navngivningsprofil for brugernavn, som består af følgende elementer:  [Årgang][Hold][Lokation][initialer(for,mellem,efternavn)]
E-mailadressen tilføjes så @sygeplejeskolen.com

Det vil sige at en studerende Anna Omsorg Sygeplejerske, der starter den 1 september 2003 ved afdelingen i Viborg navn  vil få brugernavnet: 03SVAOS og e-mailadressen 03SVAOS@sygeplejeskolen.com

En navnesøster ved Thisted afdelingen vil så have brugernavn 03STAOS og e-mailadressen 03STAOS@sygeplejeskolen.com 

Holdene vil have følgende navngivningsprofiler: [Årgang][optagelsetidspunkt][Lokation]-[Holdnavn]
Dette sikrer at man i de to afdelinger kan følge hidtidig navngivningspraksis. Altså vil studiestarterne i Thisted til september komme til at hedde 03ST - Hold S2003 og studiestarterne i Viborg til februar 2004 vil hedde: 04FV - Hold Feb04.

Navngivningsprofiler for personalet er besluttet skal være [fornavn].[efternavn]@sygeplejeskolen.com.

Links
Du kan læse mere om Fronter på Fronters hjemmeside 
Her er resultatet af en søgning med søgeværktøjet Copernicus Agent Pro på danske frontersider.
Her er ligeledes en søgning på norske frontersider

 

Vejledninger

Vejledningerne er lagt ud til inspiration for andre, der skal udvikle skriftlige vejledninger i fronter, og bedes behandlet med respekt for dette. Kritik, kommentarer og forslag til ændringer modtages gerne.  Send en mail til usvrk@vibamt.dk
Arbejdsprocessen har været at have fronter åben, et worddokument åbent og et skærmfangerprogram aktivt. I dette tilfælde freewareprogrammet Gadwin PrintScreen 2.6, der er let at konfigurere og anvende. Download det her Hver enkelt funktion er så beskrevet med ord og handlingen er opdelt i forhold til museklik, hvorefter der er taget et billede af hele skærmen eller det udsnit af skærmen som illustrerer handlingen og kopieret ind i worddokumentet, der efter færdigredigering er konverteret til Acrobat-format med Adobes pdf-writer. Hvis ikke man vil investere i Adobe Acrobat finder der flere gode gratis pdf-printere. Vi bruger b.l.a. freewareprogrammet pdf995. Hent det her

Brugervejledning
Her kan du downloade den brugervejledning som vi har udviklet på sygeplejeskolen til fronterundervisningen. Undervisningen kan afvikles på 3 lektioner. Brugervejledning.pdf (33 sider - 2,2 mb)

Opgavesæt
Vi har også udviklet et opgavesæt på 7 opgaver, som udleveres efter brugerkurset, som som de enkelte kan teste sin nye viden med.
Opgavesæt.pdf (5 sider - 212 kb)

Sådan afleverer du opgaver i fronter
Det er en vejledning for studerende der blev lavet før brugervejledningen, som viser hvordan studerende afleverer opgaver i fronter.
At aflevere sine opgaver i fronter.pdf (5 sider - 937 kb)

 

 

Oprettet 1-08-03
Opdateret 25-03-06

 

 

Startside ] At logge på fronter ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08