Ph.d.regler
Startside Op Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

Her kan du læse reglerne for ph.d.-studiet. De er fra Magisterbladet 10-2001

 

Ph.d.-studerende gennemgår en 3-årig forskeruddannelse, normalt efter afsluttet kandidatuddannelse. En forskerstuderende er under ph.d.-studiet både ansat og under uddannelse. En uddannelsesbekendtgørelse fastsætter rammerne for ph.d.-uddannelsens gennemførelse. I ansættelseskontrakten aftales vilkårene for ansættelsen efter den overenskomst der er gældende på  ansættelsesområdet.

 

Ph.d.-bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen om ph.d.-graden angiver både rammen for de ph.d.-studerendes uddannelsesmæssige rettigheder og de krav der stilles henholdsvis til den højere uddannelsesinstitution hvor den studerende er indskrevet og til den ph.d.-studerende.

 

Krav om formaliseret uddannelsesforløb

bullet

Ph.d.-studiet svarer i omfang til tre års studietid og skal niveaumæssigt baseres på et gennemført kandidatstudium

bullet

Den ph.d;-studerende skal gennemgå kurser i et omfang svarende til ca. seks måneder

bullet

Den ph.d.-studerende skal indgå i aktive forskermiljøer, helst også ved en udenlandsk forskningsinstitution

bullet

Den ph.d.-studerende skal opnå erfaring med vidensformidling

bullet

 Den ph.d-studerende skal ved en afhandling dokumentere at han/hun har været i stand til at gennemføre et videnskabeligt projekt ved selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder. Afhandlingen skal forsvares offentligt

 

Uddannelsesinstitutionens ansvar

bullet

Det er de højere uddannelsesinstitutioner der tildeler ph.d.-graden

bullet

De enkelte institutioner fastsætter de nærmere bestemmelser inden for bekendtgørelsens rammer

bullet

Institutionen skal sikre at de nødvendige ressourcer er til rådighed

bullet

Institutionen udpeger hovedvejlederen. Der kari være flere vejledere.

bullet

Hvert halve år skal det vurderes.om ph.d.-forløbet forløber tilfredsstillende.

bullet

En negativ bedømmelse giver mulighed for en gang at rette op på forløbet.

bullet

Afgørelsen kan ankes.

 

Studieforløbet

bullet

Studieforløbet vurderes hvert halve år af vejlederen.

Hvis forløbet er utilfredsstillende, kan der en gang gives tilbud om inden for en periode på 3 måneder at forbedre forholdet. Herefter vil den ph.d.-studerende igen blive bedømt. Hvis bedømmelsen falder negativt ud, opsiges den studerende fra sin indskrivning ved uddannelsesinstitutionen til månedens udgang.

Den ph.d.-studerende har mulighed for at forelægge sagen til endelig afgørelse for det organ på institutionen som tildeler ph.d.-graden.  

Regler for bedømmelse

Ph.d.-graden tildeles af den højere uddannsesinstitution hvor den ph.d.-studerende er indskrevet, og som har ansvaret for uddannelsens faglige niveau og gennemførelse.

bullet

Bedømmelsesudvalget har tre medlemmer -mindst to skal være eksterne. Vejlederen kan ikke være medlem af bedømmelsesudvalget.

bullet

Den ph.d.-studerende kan inden for en frist på mindst otte hverdage gøre indsigelse over for bedømmelsesudvalgets sammensætning.

bullet

 Institutionen fastsætter tidspunkt og sted for det offentlige forsvar.

 

Uddannelsestaxameter

I forbindelse med ph.d.-uddannelsen skal ansættessesstedet indbetale et uddannelsestaxameter til den høiere uddannelsesinstitution hvor indskrivningen finder sted. Størrelsen heraf fastsættes hvert år i forbindelse med Finansloven.

Uddannelsestaxameteret dækker institutionens udgifter til vejledning, rejser, kurser osv. i det treårig uddannelsesforløb.

 

Rammerne for ansættelsen

Forskerstuderende ansættes typisk efter ansøgning i forbindelse med stillingsopslag. Når der er enighed om ansætteisen og studieprogrammet er godkendt. kan indskrivning som ph.d.-studerende ved en højere uddannelsesinstitution finde sted.

Løn- og ansættelsesvilkår for de ph.d.-studerende er forskellige alt efter hvor de bliver ansat. Alle ph.d.-studerende er indskrevet ved en højere uddannelsesinstitution, men ansættelsesstederne er forskellige: et universitet, en sektorforskningsinstitution, et ministerium, amt eller kommune, et seminarium, et hospital eller en privat virksomhed og tilsvarende ansættelsesvilkårene.

 

Ansættelsesvilkårene følger de overenskomster, der er på det pågældende område:

Ansættelsesmyndighed Løn- og ansættelsesvilkår
Amter og kommuner Den (amts)kommunale overenskomst
Staten AC-overenskomsten eller Aftalen om lønnede ph.d.-stipendiater, herunder lønnede ph.d.-stipen- diater indskrevet ved udenlandske univers!tetet
Hovedstadens Sygehusfællesskab Overenskomst mellem H:S og AC-organisationerne
Den private Sektor Individuel kontrakt, medmindre DM har overenskomst på området

De ph.d.-studerende har -med få undtagelser - samme vilkår som gælder for øvrige ansatte inden for samme ansættelses- og overenskomstområde, eksempelvis hvad angår ferie, barsel og adoption, sygdom, opsigelse, indplacering på løntrin, tillæg osv.

Forskerstuderende, der ikke følger uddannelsen som forudsat, kan få ansættelsesforholdet opsagt i henhold til overenskomsten.

Lønnede ph.d.-stipendiater i staten

På det statslige område er der indgået en særlig aftale om lønnede ph.d.-stipendiater.

Aftalen følger AC-overenskomstens regler med følgende undtagelser:

bullet

Der udbetales en særskilt aftalt fast bruttoløn.

bullet

Der ydes pension af 80 procent af lønnen med 16,6 procent, hvoraf en tredjedel er eget pensionsbidrag og to tredjedele er arbejdsgivers pensionsbidrag.

bullet

Der optjenes lønanciennitet svarende til godkendte ph.d.-forløb, men den udmøntes først ved ansættelse efter ph.d.-uddannelsens afslutning.

bullet

Der er ikke ret til rejsegodtgørelse og time/dagpenge, men det hindrer ikke institutionen i at udbetale dette.

bullet

Der er ikke ret til flyttegodtgøreIse.

bullet

Der er pligt til at udføre arbejde svarende til 840 arbejdstimer i det treårige forløb

 

Lønnede ph.d.-stipendiater i udenlandet

Ph.d.-studerende som indskrives ved et udenlandsk universitet, kan aflønnes efter aftalen om lønnede ph.d.- stipendiater. De har dog ikke pligt til at udføre arbejde ud over studiet. Der udbetales en løn som er skattefri efter reglerne i ligningslovens § 33A.

For at opnå skattefrihed skal den enkelte ph.d.- stipendiat selv give de kommunale myndigheder oplys- ninger om det ændrede skatteforhold.  

Kandidatstipendium

En ph.d.-uddannelse kan også finansieres via et kandidatstipendium.

Følgende forudsætninger er knyttet til tildelingen af et kandidatstipendium:

bullet

Stipendiet kan kun tildeles ph.d.-studerende.

bullet

Foruden bestået kandidateksamen skal man normalt have mindst to års erhvervserfaring hvor der er opnået faglige kvalifikationer således at der kan gives mindst et halvt års merit på ph.d.-forløbet

Ved indskrivningen vurderer den højere uddannelsesinstitution konkret hvor megen merit der kan overføres til forskeruddannelsen og hermed hvilken varighed kandidatstipendietskal have. Rammen er mindst et halvt år og højst toogethalvt år.

Kandidatstipendiaten er forpligtet til at udføre arbejdsopgaver,. typisk undervisning i indtil 20 pocent af arbejdstiden. Ikke alle institutioner udnytter denne ret.

Kandidatstipendiater ansættes efter statsoverenskomsten bortset fra at de ikke er omfattet af reglerne

om flyttegodtgørelse og ikke har ret til rejsegodtgørelse og time/dagpenge. Det hindrer dog ikke institutionen i at udbetale dette.

 

Erhvervsforskeruddannelsen

Erhvervsforskeruddannelsens formål er at fremme erhvervslivets teknologiske og økonomiske udviklingsmuligheder.

Uddannelsen er omfattet af bekendtgørelsen om ph.d.-graden. Forskellen mellem den almindelige for- skeruddannelse og erhvervsforskeruddannelsen er først og fremmest at uddannelsen henvender sig til private danske virksomheder med et forsknings- og udviklingsbehov samt at virksomheden kan få tilskud til gennemførelsen af uddannelsen.

Uddannelsen foregår i et samarbejde mellem en privat dansk virksomhed og en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Midlerne til erhvervsforskeruddannelsen administreres af Akademiet for de tekniske videnskaber. Ansøg- ningsskema kan rekvireres på adressen www.atv.dk

Der ydes et samlet tilskud for de tre år uddannelsen varer. Erhvervsforskerstuderende aflønnes svarende til ansættelse i den private sektor.

 

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08